-- Ubiquiti Networks
-- Mikrotik
-- TP-Link, Netis, Tenda
-- Fiber Optics & GEPON
-- Antennas & Brackets
-- Cables, Connectors
-- Power Supply & PoE
-- PC Engines
-- Enclosures, Cabinets & Cases
-- Switches Ethernet
-- Other Products
Shopping Cart
more
0 items

Tax Free Shopping

Tax Free Shopping

Tax Free інформація

Всі відвідувачі, які проживають за межами Європейського союзу мають право вимагати повернення податку, якщо вони витрачають 200 злотих або більше в одному магазині в один день. Товари повинні бути експортовані протягом трьох місяців після місяця purchase. Приклад: Якщо ви робите покупку на 14 серпня, ви повинні покинути країну не пізніше листопада 30th. Будь ласка бути проінформовані, що в Польщі тільки ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ можна .

Повернення в 3 простих кроки:

Tax Free
 • Покупки в Іnter Projekt S.A.:
  При покупці, попросіть продавця видати документ Tax-Free. Переконайтеся, що якщо ваше ім'я, адресу та номер паспорта були введені правильно на документ Tax-Free, і чи є касового чека додається до документа. Дані про видані документів повинна бути узгоджена з дати отримання. Тримайте Tax-Free документ разом з цією інформацією до повернення.


 • Через митний:
  Коли ви залишаєте Польщі і Європейського Союзу, ви повинні показати придбані товари, документ Tax-Free з допомогою доданого купча і паспорт співробітникові митниці. Отримати штамп підтверджують експорт. Це повинно відбутися не пізніше ніж в останній день третього місяця, наступного за місяцем покупки. Будь ласка, пам'ятайте, не повертаються без митної печатки.


 • Рефінансування:
  Ви можете перевести в готівку Tax-Free повернення документа в ході наступного візиту в "Інтері" Projekt SA офіс (не пізніше 4 місяців з моменту покупки). Тільки грошове відшкодування можна з документом польського Tax-Free.

У Польщі, ПДВ правила повернення регулюються Законом від 11 березня 2004 року податок на товари та послуги - Глава XII, глава 6, ст. 126 - 130 (. Законодавчий вісник № 54, пункт 535, з поправками.)


TAX FREE - informacje

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkt wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar Unii Europejskiej.Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym dokumencie Tax-Free z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

System 3 kroków transakcji refundacji jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania:

Tax Free
 • W sklepie Inter Projekt S.A.:
  Dokonując zakupu, poproś sprzedawcę o wystawienie dokumentu Tax-Free. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane na dokument Tax-Free oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do dokumentu. Data na wystawionym dokumencie Tax-Free musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj dokument Tax-Free wraz z ulotką do momentu refundacji.

 • Potwierdzenie przez Urząd Celny:
  Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), dokument Tax-Free z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania dokumentu Tax-Free przez polskiego bądź innego celnika z Unii Europejskiej. Potwierdzenie wywozu z Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA DOKUMENCIE TAX-FREE UNIEMOŻLIWIA ZWROT PODATKU.


 • Uzyskaj Zwrot Podatku:
  By odzyskać gotówkę musisz zgłosić się nie później niż 4 miesiące od daty zakupu, w siedzibie Inter Projekt S.A. z oryginałem dokumentu Tax-Free z pieczęcią celnika potwierdzającą wywóz poza Unię Europejską.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)


Tax Free Shopping Instruction

All visitors residing out of the European Union are entitled to claim back the tax, if they spend two hundred zloty (200,00 PLN) or more in one shop in one day. The goods need to be exported within three months after the month of purchase. Example: If you make your purchase on August 14th, you must leave the country no later than November 30th. Please be informed, that in Poland ONLY REFUND IN CASH is possible.

Refund in 3 easy steps:

Tax Free
 • Shopping at Inter Projekt S.A.
  When buying, ask salesman to issue the document Tax-Free. Make sure if your name, address and passport number have been correctly entered on the Tax-Free document, and whether the cash register receipt is attached to the document. Data on the issued document must be consistent with the date of receipt. Keep Tax-Free document together with this information until the refund.


 • Through customs
  When you leave Poland or the European Union, you must show the purchased goods, the document Tax-Free with the enclosed bill of sale and your passport to customs officer. Obtain stamp confirming export. It must take place no later than on the last day of the third month following the month of purchases. PLEASE REMEMBER NO REFUND WITHOUT CUSTOMS STAMP.


 • Refunding
  You can cash your Tax-Free refund document during the next visit at Inter Projekt S.A. office (no later than 4 months from date of purchase). Cash refund is only possible with Polish Tax-Free document.

In Poland, the VAT refund rules are regulated by the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services - Chapter XII, Chapter 6, Art. 126 - 130 (Journal of Laws No. 54 item. 535, as amended.)


TAX FREE - информация

Все покупатели, проживающие за пределами Европейского Союза, имеют право на возврат налога, при условии, что неиспользованные покупки должны быть вывезены из Европейского Союза. Чтобы получить право на возврат налога, минимальная сумма покупки должна быть равна 200 польских злотых (включая НДС) в одном tax free документе , а кассовая квитанция магазина должна обязательно прикрепляться к документу tax free.

Cистема с 3 шагами к возврату НДС очень проста, и ее легко запомнить. :

Tax Free
 • Покупки в Іnter Projekt S.A.:
  При покупці, попросіть продавця видати док1.В магазине Inter Projekt S.A.: При покупке, попросите продавца выдать документ Tax-Free. Удостоверьтесь, что Ваше имя, фамилия, адрес (за пределами Европейского Союза) и номер паспорта правильно написаны в документе tax free, и кассовая квитанция приклеена к документу tax free. Дата продажи должна соответствовать с кассовым квитом. Берегите чеки и буклет до момента возврата НДС.


 • Подтверждение в таможне:
  уезжая из страны за пределами Европейского Союза, предъявите неиспользованные покупки, документ Tax-Free с кассовыми квитанциями и паспорт работникам польской или ЕС таможни, чтобы они их заверили. Вы должны получить таможенный штамп не позднее 3 месяцев после месяца, когда были сделаны покупки. ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ НЕТ ТАМОЖЕННОГО ШТАМПА – НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ВОЗВРАТА


 • Получите возврат НДС:
  Получите деньги возможно в штаб-квартире Inter Projekt S.A . Деньги документу tax-free необходимо получить не позднее 4 месяцев после месяца, когда были сделаны покупки.

В Польше министерство финансов регулирует порядок возврата НДС в законе о налогах продуктов и услуг, акцизных налогах. Закон о налогах продуктов и услуг 11 марта 2004 г. - глава XII, отдел 6, 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)


TAX FREE Verkauf - Informationen

Alle Besucher mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union haben Anspruch auf Mehrwertsteuer-Rückerstattung, wenn sie für 200,00 zł oder mehr in einem Geschäft an einem Tag einkaufen. Die Waren müssen innerhalb von drei Monaten nach dem Monat des Kaufs exportiert werden. Beispiel: Wenn Sie Ihren Einkauf am 14. August machen, müssen Sie das Land bis spätestens 30 November verlassen. Bitte beachten Sie, dass in Polen nur Erstattung in Bargeld möglich ist.

Drei Schritte System der Mehrwertsteuer-Rückerstattung ist einfach zu bedienen und leicht zu merken:

Tax Free
 • Verkauf bei Inter Projekt SA:
  Beim Kaufen, fragen Sie den Verkäufer um die Ausstellung des Tax-Free Dokument. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Name, Adresse und Passnummer ordnungsgemäß auf dem Tax-Free Dokument eingegeben wurde, und ob der Kassenzettel zu dem Dokument beigefügt ist. Das Datum am ausgestelltem Dokument sollte taggleich mit dem Kassenzettel ausgestellt werden. Halten Sie das Tax-Free Dokument zusammen mit diesen Verkaufinformationen bis Sie das Geld zurück kriegen.


 • Durch den Zoll:
  Wenn Sie Polen oder die Europäischen Union verlassen, müssen Sie die gekaufte Ware, das Tax-Free Dokument mit dem beiliegenden Kassenzettel und Ihren Reisepass dem EU-Grenzzollamt vorlegen . Der Zollbeamte muss auf dem Tax-Free Dokument Ausreisezollstempel machen. Die Exportbestätigung muss bis spätestens am letzten Tag des dritten Monats nach dem Monat der Einkäufe stattfinden. WENN KEIN ZOLLSTEMPEL AUF DEM DOKUMENT IST DANN WIRD KEINE STEUER RÜCKKEHR MÖGLICH SEIN.


 • Erstattung:
  Sie können Ihre Tax-Free Erstattung beim nächsten Besuch (spätestens 4 Monate nach Kaufdatum) in der Inter Projekt SA Büro kriegen. Sie müssen das original Tax-Free Dokument mit dem Zollstempel (Bestätigung das die Waren Europäische Union verlassen haben) vorzeigen.

Die polnische Steuer von Waren und Dienstleistungen ist vom Gesetz vom 11. März 2004 Kapitel XII, Kapitel 6, Artikel 126 bis 130 (Dz. U. Nr. 54 Pos. 535 m. nachf. Änd.) über die Steuer von Waren und Dienstleistungen (VAT- Gesetz) und der Verordnung des Finanzministers über die Durchführungsvorschriften des Mehrwertsteuergesetzes geregelt.


Continue
We use cookies to personalise our website for you and to analyse how our website is being used.
By clicking on the "I agree" button or by continuing to use our website you accept our cookie policy and our privacy policy. I agree